Sutra locations in the ACIP online Kangyur

Standard

 1. The Noble Mahāyāna Sūtra “The Good Eon”, Bhadrakalpikasūtra

  འཕགས་པ་བསྐལ་བ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

  ACIP མདོ་སྡེ། section volume , H.95, Toh 94, Degé Kangyur.
 2. The Noble Mahāyāna Sūtra “The Play in Full”, Āryalalitavistaranāmamahāyānasūtra

  འཕགས་པ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

  ACIP མདོ་སྡེ། section volume , H.96, Toh 95, Degé Kangyur, vol. 46 (mdo sde, kha), folios 1b-216b.
 3. The Noble Mahāyāna Sūtra “The Play of Mañjuśrī Sūtra”, Mañjuśrīvikrīḍitasūtra

  འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་མདོ།

  ACIP མདོ་སྡེ། section volume , H.97, Toh 96, Degé Kangyur
 4. The Noble Mahāyāna Sūtra “The Display of the Pure Land of Sukhāvatī”, Āryasukhāvatīvyūhanāmamahāyānasūtra

  འཕགས་པ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

  ACIP མདོ་སྡེ། section volume , H.118, Toh 115, Degé Kangyur, vol. 51 (mdo sde, ja), folios 195b-200b.
 5. “The Basket’s Display”, Karandavyūha-sūtra

  འཕགས་པ་ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

  ACIP མདོ་སྡེ། section volume , H.119, Toh 116, Degé Kangyur
 6. There are three sutra’s of the “Questions of the Naga King Sagara”, Sāgaranāgarājaparipṛcchā

  འཕགས་པ་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

  ACIP མདོ་སྡེ། section volume

  H.154,

  H.155, Toh 155, Degé Kangyur

  H.156.
 7. The Noble Mahayana Sutra “The Questions of an Old Lady”, Mahallikāparipṛcchā

  འཕགས་པ་བགྲེས་མོས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

  ACIP མདོ་སྡེ། section volume , H.172, Toh 171, Degé Kangyur
 8. The Noble Prophecy of Śrī Mahādevī, Āryaśrīmahādevīvyākaraṇa

  འཕགས་པ་ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་དཔལ་ལུང་བསྟན་པ།

  ACIP མདོ་སྡེ། section volume , H.194, Toh 193, Degé Kangyur, vol. 61 (mdo sde, tsa), folios 246a-250b.
 9. The Noble Mahāyāna Sūtra ‘Purification of Karmic Obscurations’, Āryakarmāvaraṇaviśuddhināmamahāyānasūtra

  འཕགས་པ་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

  ACIP མདོ་སྡེ། section volume , H.219, Toh 218, Degé Kangyur, vol. 62 (mdo sde, tsha), folios 284a-297b.
 10. Calling Witness with 100 Prostrations

  དཔང་སྐོང་ཕྱག་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ།

  ACIP མདོ་སྡེ། section volume , H.269, Toh 267, Degé Kangyur, vol. 68 (mdo sde, ya), folios 1b-5b.
 11. Āryatrikāyanāmamahāyānasūtra, the Noble Mahayana Sutra of the Three Bodies,

  འཕགས་པ་སྐུ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།,’phags pa sku gsum zhes bya ba theg pa chen po’i mdo:

  section མདོ་སྡེ volume , H.285, Toh 283, Degé Kangyur
 12. The Sūtra on Reliance upon a Virtuous Spiritual Friend, Āryakalyāṇamitrasevanasūtra

  འཕགས་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་མདོ།།

  ACIP མདོ་སྡེ། section volume , H.303, Toh 300, Degé Kangyur, vol. 72 (mdo sde, sha), folios 304b-305a.
 13. There are two “Sutra on Impermanence”

  མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་མདོ།,

  the shorter, ACIP, མདོ་སྡེ། section, volume , H.312, Toh 309, Degé Kangyur and

  the longer, ACIP, མདོ་སྡེ། section, volume , H.313, Toh 310, Degé Kangyur.
 14. The Single Stanza, Ekagāthā,

  ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་པ།

  ACIP མདོ་སྡེ། section volume , H.327, Toh 323, Degé Kangyur.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s